Produkty

Poistné produkty pre každého farmára


Poistenie plodín   -   online porovnanie cien poistného

Pôda a plodiny sú hlavným výrobným prostriedkom každého pestovateľa na Slovensku, preto by malo byť u každého farmára prioritou si ho chrániť voči náhlym živlom kopmlexným poistným produktom.

Plodiny sú v poslednej dobe neustále vystavované častým zmenám počasia, kedy pestovateľ môže v priebehu pár minút prísť o celú svoju úrodu a tým ohroziť svoje ďalšie podnikanie.

Aké riziká vieme dojednať:

 • ľadovec
 • víchrica
 • požiar
 • povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
 • zimný a jarný mráz
 • sucho pri vzchádzaní
 • sucho na úrode
 • požranie slimákmi
 • poškodenie vetrom

Poistenie zvierat   -   online porovnanie cien poistného

Najväčším rizikom pri chove hospodárskych zvierat sú nákazy. Veľké škody z produkčného hľadiska spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch. 

Predmetom poistenia sú: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozi, hydina, králiky a kone.

Poistenie poľnohospodárskych strojov   -   online porovnanie cien poistného

Kombajn, traktor, sejačka a pluh, to sú jedny z viacerých výrobných prostriedkov každého farmára, ktoré by mal mať poistením kryté v prípade poistnej udalosti aspoň na riziko lom stroja.

Lom stroja je udalosť nepredvídavého charakteru a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky poľnohospodárske stroje a strojné zariadenia. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

Poistenie majetku

Poistenie majtku zahŕňa poškodenie alebo zničenie poľnohospodárskych budov, hál a stavieb, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Vieme poistiť objekt vo Vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy.

Možnosti poistenia poľnohospodárskeho majetku:

 • poistenie nehnuteľností slúžiacich poľnohospodárskej výrobe ako sú hlavné budovy, vedľajšie stavby, sušičky, pozberové linky, silá, maštale a bitúnky a pod.
 • poistenie technológie výkrmu zvierat, dojacích liniek, plniacich a baliacich liniek
 • poistenie hnuteľných vecí
 • poistenie poľnohospodárskych zásob: obilie, ovocie, zelenina, slama, siláž

Poistenie zodpovednosti

Každý farmár by mal byť chránení pred škodou, ktorú môže spôsobiť pri výkone svojej činnosti. Najlepšou formou je poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu. V prípade škôdy na pôde, vode, ovzduší alebo bitopoch je to poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu.

Aké sú možnosti poistenia zodpovednoti:

 • poistenie prevádzkovej zodpovednosti
 • poistenie enviromentálnej zodpovednosti
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov D & O
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi